Kiedy mogę skorygować deklarację podatkową?

Co do zasady podatnik może skorygować deklaracje podatkowe w każdym czasie o ile nie nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego.

Napisałem, że co do zasady, gdyż ordynacja podatkowa wskazuje pewne przypadki kiedy prawo do dokonania takiej korekty ulega zwieszeniu.  Ma to zazwyczaj miejsce wtedy kiedy fiskus weryfikuje nasz rozliczenia. Przyjrzyjmy się jednak wszystkim przypadkom po kolei.

Bardzo często spotykam się ze stanowiskiem, że prawo do korekty ulega zawieszeniu w trakcie czynności sprawdzających. Otóż jest to nieprawda. W toku czynności sprawdzających podatnik może złożyć prawnie skuteczną korektę deklaracji i urzędnik nie może mu tego zabronić. Czynności sprawdzające są najmniej sformalizowaną formą weryfikacji rozliczeń. Na podstawie ich wyniku organ podatkowy nie ma podstaw aby cokolwiek egzekwować od podatnika, co nie znaczy, że jeżeli zgadzamy się ze znalezionymi błędami to nie powinniśmy tego skorygować. Nie mniej, jeśli w toku czynności sprawdzających sami doszukamy się błędów, to nie znaczy że nie możemy ich skorygować jeśli mamy na to ochotę.

Inaczej jest w trakcie kontroli podatkowej. W tym przypadku uprawnienie do skorygowania deklaracji podatkowej ulega zawieszeniu na czas trwania kontroli podatkowej, oczywiście w zakresie objętym tą kontrolą. Korektę deklaracji będziemy mogli znowu zrobić po zakończeniu kontroli podatkowej. A kontrola podatkowa kończy się z chwilą doręczenia protokołu kontroli. Nie ma znaczenia, że wnieśliśmy zastrzeżenia i czekamy za ich rozstrzygnięciem. Czynności te nie przedłużają kontroli podatkowej, która kończy się w dacie doręczenia protokołu. Z tym dniem możemy ponownie skorygować deklarację podatkową.  Teoretycznie wszczęcie kontroli powinno zostać poprzedzone zawiadomieniem o zamiarze jej przeprowadzenia. Otrzymanie takiego zawiadomienia nie pozbawia nas skorygowania deklaracji. Praktycznie organy bardzo rzadko zawiadamiają o zamiarze wszczęcia kontroli, wykorzystując przepisy pozwalające im nie zawiadamiać o jej zamiarze.

Jeśli chodzi o postępowanie podatkowe, to w tym przypadku nie ma zawiadomienia o zamiarze wszczęcia postępowania podatkowego i prawo do dokonania korekty ulega zawieszeniu od chwili otrzymania pierwszego dokumentu wszczynającego to postępowanie.

Bardzo ciekawa jest natomiast sytuacja w przypadku wszczęcia kontroli celno-skarbowej prowadzonej przez urzędu celno-skarbowe. Urzędy celno-skarbowe powstały z połączenia urzędów kontroli skarbowej i urzędów celnych. Mają one uprawnienia do przeprowadzania kontroli na terenie całego kraju i nie obowiązuje ich rejonizacja. Mają docelowo tylko one przeprowadzać kontrole podatników. W tym przypadku z chwilą wszczęcia kontroli celno-skarbowej nie ulega zawieszeniu prawo do dokonania na korekty przez okres pierwszych 14 dni. Zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy o KAS kontrolowanemu przysługuje w terminie 14 dni od dnia upoważnienia do kontroli celno-skarbowej uprawnienie do skorygowania deklaracji w zakresie objętym tą kontrolą. Korekta złożona po terminie 14 dni nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Jeżeli naczelnik urzędu celno-skarbowego uzna korektę deklaracji, to przesyła on zawiadomienie o uwzględnieniu korekty, które kończy kontrolę celno-skarbową. Jeśli jednak kontrola celno-skarbowe byłaby prowadzona to zakończy się ona wynikiem kontroli. Podatnik po otrzymaniu wyniku kontroli ma 14 dni na skorygowanie deklaracji w zakresie wskazanym w tym wyniku. Jeśli podatnik nie dokona korekty to kontrola celno-skarbowa przekształca się w postępowanie podatkowe. Terminy 14 dni, zarówno w na etapie wszczęcia kontroli celno-skarbowej jak po wydaniu wyniku kontroli są terminami nieprzywracalnymi. Oznacza to tyle, że jak podatnik nie złoży korekty w terminie 14 dni to korekty te nie wywołują skutków prawnych.

Jeśli potrzebujesz wsparcia podczas kontroli to zapraszam do kontaktu sekretariat@kdppietrusinski.pl lub +48 509 515 800 lub +48 501 826 501. Mam kilkunastoletnie doświadczenie zdobyte po obydwu stronach barykady – przez 5 lat byłem pracownikiem merytorycznym Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy, a od 2015 r. wspieram podatników w walce z fiskusem. Pomogłem uratować dziesiątki milionów złotych podatków. Działamy w całej Polce, biura mamy w Toruniu i w Warszawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.